Beleidsplan

Beleidsplan 2019 – 2025

1. Inleiding

Het bedrijf Pure Africa is een social enterprise. De doelstelling van het bedrijf is niet om slechts winst te maken, maar een maatschappelijk rendement te bereiken. Dit doet Pure Africa onder andere door van iedere verkochte kilo koffie €1,- beschikbaar te stellen voor microkredieten.

De microkredieten worden verstrekt aan koffieboeren en ondernemers in Afrika. Eind 2018 is er voor zo’n €45.000,- aan microkredieten verstrekt. Na aflossing van de lening door de boer wordt het geld opnieuw geïnvesteerd in een nieuwe lening. Zo wordt het bedrag gemiddeld iedere twee jaar opnieuw verstrekt als lening.

 

CPF Ineza

Voor het verstrekken van de leningen heeft Pure Africa sinds 2015 een samenwerking met de Rwandese microfinancieringsbank CPF Ineza. Zij mogen de bedragen uitlenen tegen een maximale rente van 6%. CPF Ineza hoeft Pure Africa geen rentevergoeding te betalen.

De geldstroom naar CPF Ineza is de afgelopen jaren flink toegenomen. Het is daarom logisch om de geldstromen via de oprichting van een stichting te scheiden van het bedrijf. Op die manier wordt de transparantie beter bewaard en is er bovendien controle van buiten het bedrijf door het stichtingsbestuur.

De Pure Africa foundation heeft geen winstoogmerk. 100% van de giften en afdrachten door Pure Africa komt als lening terecht bij de ondernemers in Afrika.

2. Missie & visie

Voor boeren in Afrika is het ontzettend moeilijk geld te lenen om in hun bedrijf te investeren. Als het lukt betalen zij rentes die variëren tussen 20% en 50%. Dit betekent in de praktijk dat boeren heel langzaam kunnen groeien, ze zijn immers een groot deel van hun inkomsten kwijt aan rente.

Visie: geven, hulp verlenen of investeren?

In onze visie is  ondernemerschap een belangrijke sleutel in bestrijding van armoede. Waar de economie groeit krijgen mensen het beter. Niet alleen de ondernemer groeit, maar de lokale gemeenschap profiteert mee. Wij vinden dat er genoeg ondernemerschap is in Afrika. De ondernemers hebben echter onvoldoende toegang tot kapitaal om hun onderneming te laten groeien. Dit verhindert economische groei in het algemeen en zorgt ervoor dat veel mensen arm blijven.

Als een boer geld leent bedraagt het rentepercentage al snel 25% per jaar. Dit zorgt ervoor dat boeren heel veel rente betalen en dat remt de groei van het bedrijf. Door leningen te verstrekken tegen lagere rentepercentages helpen we economische groei te versnellen.  

Traditioneel hebben we vaak de neiging om hier te bedenken wat goed is voor Afrika. Dit terwijl we hebben gezien dat veel projecten niet aansluiten bij de lokale behoeftes. Daarom kiezen we ervoor te investeren in ondernemerschap in plaats van geld te doneren aan projecten. We geven geen geld, maar stellen ondernemers in staat om geld te gebruiken om te ondernemen. Een bijkomend effect is dat we het geld na aflossing opnieuw kunnen uitlenen.

In onze visie is het vooral de beperkte toegang tot geld die ervoor zorgt dat mensen arm blijven. Als ze er toegang toe krijgen doen ze er meestal goede dingen mee.

Sustainable development goals VN

De VN heeft 17 doelen opgesteld om concrete problemen in de wereld aan te pakken. Er zijn twee doelen waaraan de Pure Africa foundation een bijdrage wil leveren.

Doel 1 | geen armoede

Door microkredieten te verstrekken tegen rentepercentages die voor ondernemers betaalbaar zijn wil de foundation een bijdrage leveren aan het uitbannen van armoede en stimuleren van ondernemerschap.

Doel 2 | goed werk en economische groei

De Pure Africa foundation zal actief de ondernemers met een microkrediet stimuleren om voor goede werkomstandigheden te zorgen en werknemers een eerlijk loon te betalen.  

 

Doelstelling / missie

De Pure Africa foundation wil verandering brengen en heeft een aantal lange termijn doelstellingen:

  1. sociaaleconomische vooruitgang door het stimuleren van ondernemerschap.
  2. door microkredieten te verstrekken tegen rentes van 6% de ondernemer in staat stellen om te investeren en winst te maken.
  3. door aandacht te vragen voor de extreme rentetarieven die ondernemers betalen, omdat dit onbekend is bij het grote publiek.
  4. het uitwerken van een systeem om de impact die de leningen hebben te meten en constant te verbeteren, eventueel in samenwerking met een universiteit.
  5. in 2025 wil de Pure Africa foundation €300.000,- geïnvesteerd vermogen bij banken in Afrika hebben ondergebracht. De verwachting is dat van dit bedrag €200.000,- afkomstig is van het bedrijf Pure Africa door de verkoop van koffie en €100.000,- wordt gegenereerd door giften van derden.

Giften van derden

Het bedrijf Pure Africa krijgt regelmatig een aanbod om giften te ontvangen van derden en deze te investeren in de microkredieten. De Pure Africa foundation staat open voor giften van derden.

Controle stichtingsbestuur op giften van het bedrijf Pure Africa

Minimaal eens per jaar zal het bedrijf Pure Africa het stichtingsbestuur inzicht geven in de verkopen van koffie om zo te controleren of het juiste bedrag aan de stichting is gedoneerd ten behoeve van microkredieten.

Missie en visie in 2 zinnen

Visie | In Afrika hebben ondernemers moeilijk toegang tot kapitaal om hun onderneming te laten groeien en waar ze wel een lening verstrekt krijgen betalen ze te hoge rentes.

Missie | Door leningen te verstrekken tegen een rentepercentage van 6% het ondernemers gemakkelijker te maken om te ondernemen.

3. Landen waar leningen worden verstrekt

Op dit moment worden de leningen verstrekt in Rwanda. De doelstelling is om de microkredieten tenminste te gaan verstrekken in de landen waar de koffie van Pure Africa vandaan komt; Rwanda, Ethiopië en Burundi. Als het bedrijf Pure Africa koffie gaat inkopen in andere landen in Afrika dan houdt de foundation de mogelijkheid open om ook in deze landen microkredieten te verstrekken.

Minimaal eens per jaar bezoeken de oprichters of medewerkers van het bedrijf Pure Africa de landen waar kredieten worden verstrekt om de impact te meten. Leden van het bestuur van de Pure Africa foundation kunnen altijd meegaan tijdens een reis.

4. Verstrekkingen tot nu toe

Tot 30 november 2018 is er een totaal van 45.002 kilo koffie verkocht door Pure Africa. Hiervan is een deel in microkredieten geschonken aan stichting Kwasa. Het grootste deel is verstrekt aan de Rwandese bank CPF Ineza.

Kwasa € 3.460,-
CPF Ineza € 35.626,-
Nog te verstrekken € 5.916,-
Rwanda reis 2018 € 8.000,-
Gift particulier € 5.000,-
Totaal 30-11-2018 € 58.002,-

5. Verantwoording & meting impact

Het bedrijf Pure Africa zal de meting van de impact op eigen kosten blijven doen. Dit betekent dat boeren worden bezocht en er verslag wordt gedaan wat de impact van de leningen is.

In alle (communicatie over) rapportages tussen Pure Africa, Pure Africa Foundation en de banken zullen in ieder geval de voorzitter, de penningmeester en een vertegenwoordiger van Pure Africa worden meegenomen.

6. Algemeen

Pure Africa Foundation

Assiesplein 15

8011XD Zwolle

038 222 2015

RSIN: 859533578

Het bestuur

Sanne Swinkels (voorzitter)

Richard Wiegers (penningmeester)

Arnold Bouman (secretaris)

Marnix van Daal

 

Vergoedingen en kosten stichting

Het werk voor de Pure Africa Foundation is vrijwillig. Deze stichting komt voort uit een onderneming en daar hoort een ondernemersmentaliteit bij. De stichting doet er alles aan de kosten tot het minimum te beperken. Bestuursleden kunnen geen onkosten declareren voor activiteiten voor de stichting.

Voor de kosten van activiteiten of bijeenkomsten zal per gebeurtenis een oplossing worden gezocht.

De kosten voor de oprichting van de stichting worden betaald uit een extra gift van het bedrijf Pure Africa.

Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoedingen.